New Document

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

โพสต์โดย Wiz@rd. » 28 ม.ค. 2011, 18:23

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม (วันที่ 28 ม.ค. 54)

ความคืบหน้าเรื่องวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพฯ
จากการที่ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ขณะนี้สภาฯกำลังดำเนินการตาม หมวด 5 บทเฉพาะกาล เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชั่วคราว เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยชั่วคราว ที่จะต้องเข้ามารับภาระหน้าที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิทยาลัยคุ้มครองฯ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ตลอดจนให้ได้มาซึ่งเภสัชกรที่มีคุณสมบัติและได้รับการประเมินเพื่อรับหนังสืออนุมัติรุ่นแรก ขณะนี้การสรรหา ทาบทามตำแหน่งผู้อำนวยการฯ สภาเภสัชกรรมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า อาจารย์ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ คือ ผศ.ดร. สำลี ใจดี ท่านเสียสละรับภาระหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งกำลังดำเนินการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ และกำลังศึกษาจากบทเรียนการจัดตั้งวิทยาลัยเภสัชบำบัดที่ผ่านมา

ความคืบหน้าเรื่อง อัตรากำลังเภสัชกรในกระทรวงสาธารณสุข
อัตรากำลังเภสัชกร เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางสภาเภสัชกรรมมีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับตั้งแต่ กรรมการสภาในวาระที่ผ่านมา มีการเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสะท้อนปัญหาเรื่องความขาดแคลน และเภสัชกรในตำแหน่งอัตราจ้างที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว นอกจากนี้ ภก. รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 1 ก็ได้ติดตามและดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เดิม) มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ตำแหน่งเภสัชกรใช้ทุนจะได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นประมาณ 300 ตำแหน่ง สำหรับอัตราจ้างเภสัชกรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุในปีเดียวกันนี้ มีการขอกำหนดประมาณ 600 ตำแหน่ง กำลังรอการตอบกลับที่ชัดเจนจากทาง กพ. สำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุใหม่ ขณะนี้มีการทำหนังสือไปแต่ละโรงพยาบาลว่าเภสัชกรท่านใดที่จะประสงค์โยกย้าย เพื่อจัดอัตราให้ลงตัว ก่อนที่จะประกาศตำแหน่งให้บัณฑิตใหม่เลือกลงใช้ทุน ความคืบหน้าจะประสานภายในอีกครั้งครับ
สำหรับเรื่องอัตรากำลัง สภาเภสัชกรรมกำลังตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ด้านอัตรากำลังเภสัชกรในทุกภาคส่วนครับ
ซึ่งได้ ภญ. รศ. ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันท่านเป็นอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2 เป็นประธาน กำลังมีการแต่งตั้งกรรมการ และจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้อัตรากำลังนี้มองทุกภาคส่วน ทั้งสายโรงพยาบาล อุตสาหกรรม และสาขาสำคัญอื่น ๆ

ความคืบหน้าเรื่องบทบาทเภสัชกรในสถานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุดสิทธิประโยชน์
คณะทำงานได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับผู้แทนของ สปสช. มาอย่างต่อเนื่อง มีการร่างเกณฑ์การประเมินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งจพระบุกิจกรรมด้านเภสัชกรรมทั้งหมดที่ควรดำเนินการในระดับปฐมภูมิ และในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม ก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยส่วนหนึ่งใช้คู่มือเภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิที่มีการเขียนไว้อยู่ก่อนแล้วมาเป็นหลัก และจะกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผลักดันเครือข่ายวิชาชีพเข้ามาร่วมรับผิดชอบในทุกระดับ โดยที่แนวคิดส่วนหนึ่งะเกียวข้องกับการทบทวนและจัดทำบันทึกการใช้ยาเพื่อการส่งต่อในทุกระดับ เนื่องจากพบว่าปัญหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาส่วนหนึ่งมาจากการขาดการส่งต่อและการเข้าถึงข้อมูลด้านยาที่ผู้ป่วยใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสำหรับโรงพยาบาลจะเห็นว่าเป็นจุดเริ่มของการดำเนินการเรื่องการประสานรายการยา (Medication reconciliation)

ความคืบหน้าเรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชศาสตร์
ปัจจุบันจากการที่สภาเภสัชกรรม ได้ออกข้อบังคับสภาฯว่าด้วยการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์ฯ พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ทุกคณะต้องดำเนินการปรับหลักสูตรเป็น 6 ปี ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการจัดทำหลักสูตรออกเป็น 2 สายหลักคือ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งก็เริ่มมีหลายคณะฯ ทีมีการพัฒนาเป็นสายอื่น ๆ เช่น ด้านสารสนเทศเภสัชศาสตร์ หรือที่กำลังจะเกิดคือด้านสมุนไพร ด้านเภสัชศาสตร์สังคม ส่งผลให้แต่ละสายต้องมีความชัดเจน เพื่อการพัฒนาและมีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งนำไปสู่การวัดผลที่ต้องสอดคล้องกับความรู้ที่ศึกษา ปัจจุบันข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กำลังมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และทางศูนย์สอบความรู้ สภาเภสัชกรรมเร่งจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีการประชุมในชุดของ ศศภท. ไประดับหนึ่งแล้ว
ภาพประจำตัวสมาชิก
Wiz@rd.
Global Moderator
 
โพสต์: 942
ลงทะเบียนเมื่อ: 09 มี.ค. 2004, 20:15
ที่อยู่: โลกRe: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

โพสต์โดย Barrios » 28 ม.ค. 2011, 19:49

อ้าว.........นึกว่าจะประชาสัมพันธ์ เรื่องเอาจริงร้านแขวนป้าย :mrgreen:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Barrios
 
โพสต์: 714
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2009, 08:41
ที่อยู่: ประเวศ กทม.

Re: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

โพสต์โดย rockyeak » 22 ก.พ. 2011, 15:59

สู้ๆ ครับ
rockyeak
 

Re: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

โพสต์โดย Phytoman@MU » 13 พ.ค. 2011, 21:11

[size=200]อยากให้ปรับเภสัชศาสตร์ที่จบมาก่อนหน้านี้เป็น PharmD เช่นกัน โดยใช้ระบบModule เพื่อลดปัญหา Double Standard ในวิชาชีพ[/size]
Phytoman@MU
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 พ.ค. 2011, 21:03

Re: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

โพสต์โดย Phytoman@MU » 13 พ.ค. 2011, 21:16

ควรปรับเภสัชศาสตร์ 5 ปีเท่ากับ 6 ปีโดยใช้ระบบโมดูล เหมือน ป.โท Module ที่ร่ามมือระหว่าง สภาเภสัชกรรม สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ มหาวิทยาลัย ในสังกัด ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหา Double Standard และเพื่อความเป็น Unity ของวิชาชีพ
Phytoman@MU
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 พ.ค. 2011, 21:03

Re: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสภาเภสัชกรรม

โพสต์โดย sanasak30 » 20 มิ.ย. 2011, 12:36

ครับ ขอบคุณข่าวครับผม
sanasak30
 
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 11:08


ย้อนกลับไปยัง จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรม

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document