ประชุม และ นำเสนอผลงาน เภสัชกรครอบครัว 21-23 มค. 2556

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

ประชุม และ นำเสนอผลงาน เภสัชกรครอบครัว 21-23 มค. 2556

โพสต์โดย GPE » 21 พ.ย. 2012, 21:05

ประชุม และ นำเสนอผลงาน เภสัชกรครอบครัว 21-23 มค. 2556

สนใจ งานเยี่ยมบ้านทางเภสัชกรรม เข้าร่วมกลุ่ม CoP:Family Pharmacist

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ดีอย่างไร ??? ทำไม ?? เภสัชกรต้องเยี่ยมบ้าน

รายละเอียดหัวข้อประชุม มหกรรมเภสัชกรครอบครัวครั้งที่ 1 ครับ วันที่ 21 มกราคม 2556
8.00 – 8.45 ลงทะเบียนรับเอกสาร
8.45 – 9.00 พิธีเปิด โดย นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
Family Pharmacist concept section I
9.00 – 9.45 เภสัชกรครอบครัว : ก้าวใหม่ของการบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ภญ.รศ. ธิดา นิงสานนท์
ที่ปรึกษา กลุ่มเภสัชกรครอบครัว สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
9.45 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 บริการปฐมภูมิกับบทบาทของเภสัชกรครอบครัว
รศ.นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
12.00 – 13.00 Lunch Symposium I
CAPD for CKD patient : What’s pharmacist need to know?
นพ. สกานต์ บุนนาค
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
Family Pharmacist concept section II
13.00 – 14.30 หลักการและแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวกับการออกเยี่ยมบ้านของเภสัชกร
ผศ.พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 หลักการและแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวกับการออกเยี่ยมบ้านของเภสัชกร(ต่อ)
ผศ.พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล

วันที่ 22 มกราคม 2556
8.00 – 8.45 ลงทะเบียน ชมโปสเตอร์นำเสนอผลงานเยี่ยมบ้าน
Family pharmacist skill section
8.45 – 9.45 การค้นหาปัญหาจากยา : จากความรู้สู่การเยี่ยมบ้าน
ภก.ผศ.ดร. ปรีชา มนทกานติกุล
สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาตร์ ม.มหิดล
9.45 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 10.30 ทุกข์จากยา : สุขจากยา ความท้าทายของเภสัชกรครอบครัว
ภก. ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
10.30 – 12.00 ทีมสหวิชาชีพ : ความสำเร็จของการเยี่ยมบ้าน
นพ. สิริชัย นามทรรศนีย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
12.00 – 13.00 Lunch Symposium II
Update treatment guideline for diabetes mellitus.
ภก.รศ.ดร. เนติ สุขสมบูรณ์
สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Family Pharmacist meet the expert section I
13.00 – 14.00 เมื่อเภสัชกรครอบครัวเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช : Schizophrenia
ภญ.รศ.ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ภก. ธีรวิทย์ บำรุงศรี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
14.00 – 15.00 การจัดการความปวดผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน เภสัชกรครอบครัวช่วยได้อย่างไร
ภญ.รศ.ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ภก. ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 ปัญหาจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ
ภก.ผศ.ดร. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ภก. จตุพร ทองอิ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กทม.

วันที่ 23 มกราคม 2556
8.00 – 8.45 ลงทะเบียน ชมโปสเตอร์นำเสนอผลงานเยี่ยมบ้าน
Pharmacotherapy for Family pharmacist section
8.45 – 9.45 Pharmacotherpy for alzheimer’s disease.
ภก.อ.ดร. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
9.45 – 10.00 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 Pharmacotherpy for parkinson’s disease.
ภก.อ.ดร. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
สาขาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
11.00 – 12.00 Pharmacotherapy for palliative care : oncology patient
ภก.ผศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
12.00 – 13.00 Lunch Symposium III
Update treatment guideline for hypertension and dyslipidaemia
ภก.ผศ.ดร. อรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
Family pharmacist meet the expert section II
13.00 – 14.00 โรคหืดกับปัญหาที่พบจากการเยี่ยมบ้าน
ภญ.ผศ.ดร. สุชาดา สูรพันธุ์
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภญ. ฐิติการ ภูมิสุข โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
ภญ. ศุภธิดา วัฒนพรหม โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
14.00 – 15.00 โรคไตเรื้อรัง : ความซับซ้อนของปัญหาจากการใช้ยา
ภญ.ผศ.ดร. อุษณีย์ วนรรฆมณี
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภก. ศุภรักษ์ ศุภเอม โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
15.00 – 15.15 แนะนำ COP : Society Of Family pharmacists (Thailand)
ภก.จตุพร ทองอิ่มและคณะกรรมการกลุ่ม
15.15 ปิดประชุม รับประทานอาหารว่าง

สมัครมาประชุมกันเยอะนะครับ แผ่นพับกำลังจัดทำ เพื่อที่ผู้สนใจจะได้รีบทำ
เรื่องขออนุญาตประชุมและเบิกค่าลงทะเบียนได้ ที่สำคัญอย่าลืมนำเสนอโปสเตอร์นะครับ
ใครที่ออกเยี่ยมบ้านแล้ว ได้ลดค่าลงทะเบียนด้วยครับ

สมัครเข้าร่วมประชุมกันมากๆนะครับ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ คู่มือเภสัชกร: เภสัชกรครอบครัว ที่รวบรวมเนื้อหาสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเยี่ยมบ้านกว่า 20 บท ผู้เขียนประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว อาจารย์เภสัชกรเภสัชกรผู้ดำเนินงานเยี่ยมบ้าน พยาบาลเวชปฏิบัติ นักกายภาพบำบัด โภชนากร ผู้นำเสนอโปสเตอร์ได้ลดค่าลงทะเบียนด้วย
TENS LG 7000 --- TENS LG 7000 ... |
เลิกบุหรี่ -เว็บเลิกบุหรี่ ... |
ภาพประจำตัวสมาชิก
GPE
 
โพสต์: 201
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ค. 2004, 11:08
ที่อยู่: จ.ขอนแก่นย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document