ประชาสัมพันธ์ ... งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smoking Cessation

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

ประชาสัมพันธ์ ... งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smoking Cessation

โพสต์โดย rx048 » 18 พ.ย. 2011, 13:46

ประชาสัมพันธ์ ... งานประชุมวิชาการ เรื่อง “Smoking Cessation: The Contribution of Hospital Pharmacy” วันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม The Heritage Bangkok

สมัครวันนี้...ฟรีค่าเดินทางและที่พัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดาวรรณ จีนกุล โทร. 055 - 963644 หรือ 083 -2136890 วันที่ 22 ธันวาคม 2554
8.30-8.45 น. ลงทะเบียน
8.45-9.00 น. พิธีเปิด
9.00-10.30 น. Pharmacotherapy for smoking cessation (Part I)
กลไกการเสพติดบุหรี่ แนวทางเบื้องต้นในการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ทั้งโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา (พฤติกรรมบำบัด และเภสัชบำบัด)
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30-10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. Pharmacotherapy for smoking cessation (Part II)
Integrate 5 A’s for smoking cessation to routine pharmacy services
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ 5 A’s สอดแทรกในงานบริการของเภสัชกรโรงพยาบาล
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ปฏิบัติการ: การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่
อภิปรายกรณีศึกษา
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ.พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก
14.00-14.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.15-16.00 น. ปฏิบัติการ: การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (พฤติกรรมบำบัด)
ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา กรณีศึกษาผู้สูบบุหรี่จริงและบทบาทสมมติ
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภญ.พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วันที่ 23 ธันวาคม 2554

9.00-10.15 น. R2R: แนวทางการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
การเขียนโครงร่างงานวิจัย, ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ในงาน R2R, แหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนางาน R2R (เน้นงานให้บริการเลิกบุหรี่)
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. ปฏิบัติการ: การเขียนโครงร่างพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Role of pharmacist and key to success in developing smoking cessation service in hospital
เสวนาสถานการณ์การสูบบุหรี่ นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล บทบาทและผลลัพธ์ของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของเภสัชกรโรงพยาบาล
ผู้ร่วมเสวนา: - ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
- ภญ.พนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ เภสัชกรโรงพยาบาลผู้มีประสบการณ์ดำเนินการให้บริการ
เลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล
- ผู้แทนโครงการคลินิกฟ้าใส (SMART Quit Clinic) 1 ท่าน
14.30-14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.15-15.45 น. ระดมสมอง: แนวทางการพัฒนาโครงร่างและรูปแบบงานให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของเภสัชกร
Modulator: ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.45-16.00 น. พิธีปิด
rx048
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 11:42ย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document