งานประชุมวิชาการ เรื่อง ?Smoking Cessation: The Contribution

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

งานประชุมวิชาการ เรื่อง ?Smoking Cessation: The Contribution

โพสต์โดย rx048 » 28 มิ.ย. 2011, 11:49

ประชาสัมพันธ์ - เข้าร่วมได้ฟรี...เบิกค่าเดินทางและที่พักจากผู้จัดงาน

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554

ต้องการใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อคุณธิดาวรรณ จีนกุล หน่วยวิจัยการบริบาลทางสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรสาร.055 96 3731 email: tida_beer@hotmail.com


โครงการ : แผนงานควบคุมยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ปี 2553 ? 2555
...................................................................................................................................................แผนงานย่อย 3 : สนับสนุนให้เภสัชกรมีบทบาทในการให้บริการเลิกบุหรี่

โครงการย่อย : โครงการพัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริการเลิกบุหรี่

กิจกรรม : งานประชุมวิชาการ เรื่อง ?Smoking Cessation: The Contribution of Hospital Pharmacy?
หลักการและเหตุผล

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.)ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการ แผนงานควบคุมยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ปี 2553 ? 2555 โดยมี
เป้าหมายของแผนงานปีที่ 4 และ 5 มุ่งที่ 1. สร้างเสริมให้วิชาชีพเภสัชกรรมมีบทบาทในการควบคุมยาสูบในทุกๆด้าน 2. พัฒนา
และจัดการองค์ความรู้เรื่องยา สมุนไพร และเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ เพื่อการพึ่งตนเอง 3. ส่งเสริม องค์กรภาคีหุ้นส่วน ให้มีส่วน
ร่วมในการทำงานด้านควบคุมยาสูบเพื่อความยั่งยืน
เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการให้บริการเลิกบุหรี่กับประชาชน
เนื่องจากผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายๆโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นและถุงลมพอง โรคหืด
และโรคมะเร็ง เป็นต้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การส่งเสริมให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่นอกจากเป็นการช่วยควบคุมอาการของ
โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ ยังเป็นการช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวด้วย ปัจจุบันมีแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่เป็น
มาตรฐานในการให้บริการ โดยหลักการ 5A ได้แก่ Ask, Advice, Assess, Assist, และ Arrange follow up นอกจากนี้ยังมียา
และผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ต่างๆ เช่น Nicotine replacement therapy (NRT), Bupropion, Varenicline, Nortriptyline,
และสมุนไพร เช่น หญ้าดอกขาว เป็นต้น ซึ่งยาหลายชนิดจัดเป็น first-line drug ในการรักษาผู้ติดบุหรี่ซึ่งมีข้อมูลยืนยันถึง
ประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ เภสัชกรโรงพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการให้คำปรึกษา
เพื่อเลิกบุหรี่ แนวทางการรักษาผู้ติดบุหรี่โดยการใช้ยา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเอื้อจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการเปิด
ให้บริการเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขต่างโดยเฉพาะโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามข้อมูลในปี 2552 พบว่าคลินิกเลิกบุหรี่ที่มี
การดำเนินการในโรงพยาบาลอยู่นั้น เภสัชกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บริการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 15.4 เท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ โครงการพัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริการเลิกบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายวิชาชีพเภสัช
กรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลให้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมใน
การให้บริการเลิกบุหรี่ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ?Smoking Cessation: The Contribution of Hospital
Pharmacy? เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการให้บริการเลิกบุหรี่ โดย
สอดแทรกในงานประจำของเภสัชกรโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินการให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยเภสัชกรมีส่วน
ร่วมให้คำปรึกษา
2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เภสัชกรโรงพยาบาลตระหนักและเห็นความสำคัญของบทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริการเลิกบุหรี่
2. เพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะแก่เภสัชกรโรงพยาบาลในเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเลิกบุหรี่
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ
เลิกบุหรี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการพัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริการเลิกบุหรี่ ภายใต้แผนงานย่อย 3 : สนับสนุนให้เภสัชกรมีบทบาทใน
การให้บริการเลิกบุหรี่
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ(คภยส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
หน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย
เภสัชกรโรงพยาบาล จำนวน 30 คน
ระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม The Heritage Bangkok: 198 ซ. นราธิวาส 3 ถ. นราธิวาส สีลม บางรัก
กรุงเทพ
ลงชื่อ............................................................
(ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...........
3
กำหนดการงานประชุมวิชาการ
เรื่อง ?Smoking Cessation: The Contribution of Hospital Pharmacy?
ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรม The Heritage Bangkok 198 ซอย นราธิวาส 3 ถนน นราธิวาส สีลม บางรัก กรุงเทพ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554
8.00-8.45 น. ลงทะเบียน
8.45-9.00 น. พิธีเปิด
โดย ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
9.00-9.50 น. Role of hospital pharmacist in smoking cessation
ครอบคลุมสถานการณ์การสูบบุหรี่ นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ บทบาทและผลลัพธ์ของการ
ให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกร
ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
9.50-10.30 น. Pharmacotherapy for smoking cessation (Part I)
กลไกการเสพติดบุหรี่ แนวทางเบื้องต้นในการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ทั้งโดยใช้ยาและไม่
ใช้ยา
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30-10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. Pharmacotherapy for smoking cessation (Part II)
Integrate 5 A?s for smoking cessation to routine pharmacy services
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ 5 A?s สอดแทรกในงานบริการของเภสัชกรโรงพยาบาล
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.45 น. Key to success in developing smoking cessation service in hospital
เสวนาแนวทางการดำเนินการให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยเภสัชกรมีส่วนร่วม
Modulator: 1. ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมเสวนา: - เภสัชกรโรงพยาบาลผู้มีประสบการณ์ดำเนินการให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 2 ท่าน
- ผู้แทนโครงการคลินิกฟ้าใส (SMART Quit Clinic) 1 ท่าน
14.45-15.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.00 น. R2R: Pharmacy-based smoking cessation service
แนวทางการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
9.00-10.15 น. เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่
แนวทางการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ โดยไม่ใช้ยา (พฤติกรรมบำบัด)
ผศ.ดร.ภญ.ปิยรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.15-10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. ปฏิบัติการ: การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (พฤติกรรมบำบัด)
ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา กรณีศึกษาผู้สูบบุหรี่จริงและบทบาทสมมติ
ผศ.ดร.ภญ.ปิยรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ปฏิบัติการ: การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (เภสัชบำบัด)
อภิปรายกรณีศึกษา
ผศ.ดร.ภญ.ปิยรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.30-14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45-15.45 น. ระดมสมอง: แนวทางการพัฒนางานให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยเภสัชกรมีส่วนร่วม
ผศ.ดร.ภญ.ปิยรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.45-16.00 น. พิธีปิด
5
ใบสมัคร
การประชุมวิชาการ เรื่อง ?Smoking Cessation: The Contribution of Hospital Pharmacy? ครั้งที่ 2
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
1. เป็นเภสัชกรโรงพยาบาล
2. มีความสนใจในงานบริการเลิกบุหรี่ เพื่อนำความรู้ไปใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลผู้สมัคร (เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน)
ข้าพเจ้า (ภก./ภญ./ยศ..........................) ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................................
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์......................................................ตำแหน่ง/งานหลักที่รับผิดชอบ...............................................................................
โรงพยาบาล....................................................................................................จังหวัด.................................................จำนวนเตียง..................เตียง
สังกัด
rx048
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 11:42ย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document