หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ม.ธรรมศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

โพสต์โพสต์แล้ว: 17 พ.ค. 2012, 10:40
โดย Pharma_Name
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุมัติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ได้อนุมัติการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ดังนี้

1. คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) และสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษาในแต่ละปี 60 คน

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ อนุมติในหลักการให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซี่ยนด้วยการเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักศึกษาปีละ 40 คนโดยระยะเริ่มต้นจะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษาปีละ 40 คน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://cwweb2.tu.ac.th/oth/tunews/Data/1337066144.pdf

Re: ม.ธรรมศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

โพสต์โพสต์แล้ว: 17 พ.ค. 2012, 11:43
โดย Pharma_Name
จะเปิดอีกหรือนี่

Re: ม.ธรรมศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

โพสต์โพสต์แล้ว: 01 มิ.ย. 2012, 21:54
โดย winzzz
http://www.crc.ac.th/announce/newstaff/index.html

4. อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนด
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังนี้
รูปถ่าย 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรอง 1 ฉบับ
สำเนาใบประกาศนียบัตร, เกียรติคุณ, ตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) 1 ฉบับ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) 1 ฉบับ


สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร(หมายเลข 053-170335) ไปที่

ศูนย์นิติการและทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยเชียงราย
เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-170331-3 ต่อ 115

Re: ม.ธรรมศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

โพสต์โพสต์แล้ว: 09 พ.ย. 2012, 01:19
โดย pakapol173
เย้ เปิดอีกแล้ว :cry: :cry:

Re: ม.ธรรมศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

โพสต์โพสต์แล้ว: 20 มิ.ย. 2013, 11:28
โดย yokkyman
เราว่าสภาเภสัชน่าจะควบคุมการผลิตเภสัชกรหน่อย ผลิตน้อยแต่มีคุณภาพ ดีกว่าเยอะแล้วไม่มีอะไรเลย เหมือนคณะทันตะที่ผลิตน้อยตลอด ทำให้ดูมีคุณค่า ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเภสัชเกลื่อนเมือง ดูไม่มีคุณค่า ดูตลาด แต่ก็ดีหน่อยที่มีคนรู้จักเภสัชกรมากขึ้น