New Document
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

ประกาศรับสมัครงาน โยกย้าย
กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการแขวนป้ายจะถูกลบโดนมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 15 ก.ค. 2022, 11:32

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย (ซ.เพชรบุรี 47)
รับสมัครเภสัชกรคลินิก (Clinical Pharmacist) ปี 2565 (รอบใหม่) จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้

1. Clinical Pharmacist 7 ตำแหน่ง
2. Clinical Oncology Pharmacist 1 ตำแหน่ง


1. Scope งานเบื้องต้น ตำแหน่ง Clinical Pharmacist มีดังนี้ *** เน้นงานด้าน Acute Care และ Critical Care ***
1.) ดูแลการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค ตามกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายของ Center of Excellence ของโรงพยาบาล เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท กลุ่มผู้ป่วยกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ป่วยผ่าตัดสะโพกเปลี่ยนสะโพก) และกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
◦ Clinical Pharmacist รวบรวมข้อมูลประวัติการใช้ยา ตรวจสอบความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา (Medication Reconciliation) ประวัติการเจ็บป่วยติดตามการใช้ยาและภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยจนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน
◦ เฝ้าระวัง ป้องกันและค้นหาปัญหาจากยาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความไม่เหมาะสมในการใช้ยา ปฏิกิริยาระหว่างยา ความร่วมมือในการใช้ยาเป็นต้น
◦ ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเช่นแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
◦ ให้ความรู้เรื่องยาแก่ผู้ป่วยจนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
2.) ปฏิบัติงานและดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยประจำหอผู้ป่วยต่างๆ (Ward Pharmacist) เช่น หอผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทและสมอง หอผู้ป่วยวิกฤตทางระบบหัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมและอุบัติเหตุ เป็นต้น
3.) Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
◦ ติดตามผู้ป่วย IPD Patient ที่มีการเจาะวัดระดับยาในเลือดหรือได้รับยาที่ควรมีการตรวจติดตามระดับยาในเลือด โดยนำผลของระดับยาในเลือดมาประกอบกับข้อมูลและสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยเพื่อประเมินขนาดยาและแบบแผนการให้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายร่วมกับทีมแพทย์ เช่น กลุ่มยากันชัก (Anticonvulsant), กลุ่มยาปฏิชีวนะ (Antibiotics: Aminoglycosides, Vancomycin) เป็นต้น
4.) งานติดตามและดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยที่ใช้ยาป้องกันลิ่มเลือด (Anticoagulant)
4.1) Warfarin Monitoring and Counseling (In-Patient)
◦ Clinical Pharmacist จะเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาและติดตามผู้ป่วยใน (In-Patient) ที่ได้รับยา Warfarin ทุกราย ตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งให้คำแนะนำผลข้างเคียง ข้อควรปฏิบัติตัวในการใช้ยา Warfarin แก่ผู้ป่วย
4.2) การดูแลผู้ป่วยใน Anticoagulation Clinic (AC Clinic)
◦ Anticoagulation Clinic (In-Patient and Out-Patient) เภสัชกรคลินิกจะมีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องยาแก่ผู้ป่วยและญาติ มีส่วนร่วมติดตามการใช้ยา Warfarin การแนะนำการเจาะเลือดวัดระดับ INR และการปรับขนาดยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำ Anticoagulation Clinic อย่างต่อเนื่อง

2. Scope งานเบื้องต้น ตำแหน่ง Clinical Oncology Pharmacist มีดังนี้
1.) ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ในผู้ป่วยที่ admit ที่ oncology ward โดยครอบคลุมถึง
◦ การรับผู้ป่วยใหม่ โดยทวนสอบยาเดิม รวมถึงสมุนไพรและอาหารเสริมของผู้ป่วย ก่อนได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด, ฉายแสงหรือได้ยาเคมีบำบัด
◦ ประเมินปัญหาในการใช้ยา/ได้รับยาของผู้ป่วยและทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา (drug related problems) ให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับประสิทธิผลทางการรักษาสูงสุดจากการใช้ยา
◦ แนะนำ/สอนผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับยา chemotherapy/biotherapy/immunotherapy/hormonal therapy และอาการข้างเคียงรวมถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยยินยอมรับคำแนะนำและได้รับยาเป็นครั้งแรก
◦ อธิบายเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยได้รับกลับบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่สำคัญอื่นๆให้ผู้ป่วยและญาติ
2.) ให้คำปรึกษา/ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องยาแก่ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
3.) ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ในผู้ป่วยที่ทำ bone marrow transplantation
4.) ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติสำหรับการได้รับ ยา chemotherapy/biotherapy/immunotherapy/hormonal therapy ครั้งแรก

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครที่ทางเราต้องการ
1. จบการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
1.1 เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (Doctor of Pharmacy) หรือ
1.2 เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (Bachelor of Pharmacy)
*** ตำแหน่ง Clinical Pharmacist: Require สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) หรือสาขาเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) ***
2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy License)

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
2.รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
3.รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4.หากมีประสบการณ์งานบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ยินดีรับน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาฯ เช่นกันนะครับ ***

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มีแผนพัฒนาความรู้และความสามารถของเภสัชกรทุกคน และเภสัชกรทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ (มี Career Path ทั้งทางสายความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและสายบริหาร)

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมหรือส่งประวัติส่วนบุคคล (Resume/CV)

1. สมัครงานตำแหน่ง Clinical Pharmacist ได้ที่
ภก.สรากร ละอองแก้ว หัวหน้าแผนก Clinical Pharmacy
E-mail: Sarakorn.La@bangkokhospital.com

2. สมัครงานตำแหน่ง Clinical Oncology Pharmacist ได้ที่
ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ หัวหน้าแผนก Onco & Sterile Compound Pharmacy
E-mail: Pattariya.Ch@bangkokhospital.com

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้ที่
◦ คุณปริเยศ แก้วเศวตพันธุ์ (E-mail: Pariyes.Ka@bangkokhospital.com)
แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-755-1122
แก้ไขล่าสุดโดย Sarakorn เมื่อ 10 ส.ค. 2022, 12:58, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 17 ก.ค. 2022, 11:08

Up
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 18 ก.ค. 2022, 11:01

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 25 ก.ค. 2022, 14:59

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 28 ก.ค. 2022, 13:42

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 07 ส.ค. 2022, 13:08

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 10 ส.ค. 2022, 12:58

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 13 ส.ค. 2022, 13:09

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 22 ส.ค. 2022, 14:46

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 25 ส.ค. 2022, 17:22

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรคลินิก

โพสต์โดย Sarakorn » 29 ส.ค. 2022, 17:22

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 178
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26


ย้อนกลับไปยัง โรบัสต้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document