รับสมัครเภสัชกรใช้ทุน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ประกาศรับสมัครงาน โยกย้าย
กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการแขวนป้ายจะถูกลบโดนมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับสมัครเภสัชกรใช้ทุน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โพสต์โดย CHAIWIT » 05 ม.ค. 2019, 08:27

ข่าวรับสมัครบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกรใช้ทุน ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร.038-320200 ต่อ 1171

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ สอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
5. มีใจรักการบริการผู้ป่วย มีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนักได้
6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
7. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด


หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัว
ทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records) ปี 1 -ปี 5 จำนวน 1 ฉบับ
4) หนังสือรับรองความเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัช ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 150 บาท
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทุกอย่างต้องนำต้นฉบับจริงพร้อมสำเนามาแสดง

http://www.somdej.or.th/index.php/2015- ... 12-2561-03
CHAIWIT
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 2019, 09:37Re: รับสมัครเภสัชกรใช้ทุน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โพสต์โดย CHAIWIT » 13 ม.ค. 2019, 07:22

ขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่และจะสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562


*****กรณีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่คาดว่าจะจบการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้โดยแจ้งความจำนงที่คณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันที่ตนเองเรียนอยู่และกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา******

- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สังกัดสภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ -
CHAIWIT
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 2019, 09:37


ย้อนกลับไปยัง โรบัสต้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document